Kontakter

Wege zu Luther e.V.
Lutherstraße 15
06295 Lutherstadt Eisleben
Telephone: + 49 (0)3475 - 71 47 80
Telefax: + 49 (0)3475 - 71 47 80
eMail: info@wege-zu-luther.de

Redaktion


Ansvarig utgivare

Representativ styrelse:
1. Ordförande: Dr. Stefan Rhein
2. Ordförande: Dr. Carmen Hildebrandt

Registreringsdomstol: Amtsgericht Eisleben | Register-Nr.: 439


Disclaimer / Ansvarsfrihet

1. Innehållet i onlineerbjudandet
Författaren påtar sig inget som helst ansvar när det gäller aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet när det gäller tillhandahållen information. Eventuellt åtal mot författaren när det gäller materiella och ideella skador som uppstått genom nyttjandet eller icke-nyttjandet av föreliggande information resp. användning av felaktig eller ofullständig information avvisas helt såvitt det inte kan påvisas att författaren handlat grovt oaktsamt. Vi tar inget som helst anvar för ingående erbjudanden. Författaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående varning ändra, komplettera, radera eller helt eller delvis ta bort innehållet från publicering.

2. Anvisningar och länkar
Om en direkt eller indirekt hänvisning till andra hemsidors länkar görs där innehållet ligger utanför författaren ansvarsområde skulle författaren kunnat hållas juridiskt ansvarig om denne har kännedom om innehållet och tekniskt kunnat förhindra användandet av den ifall den skulle innehålla rättsvidrigt material. Författaren klargör härmed uttryckligen att inget illegalt innehåll funnits i angivna länkar vid tidpunkten då den första hänvisningen till dessa gjordes. Men när det gäller aktuell och kommande utformning, innehåll och copyrightfrågor gällande dessa länkar har författaren inget som helst inflytande över detta. Därför friskriver sig författaren uttryckligen från ansvar för eventuella senare tillkomna eller framledes tillkommande ändringar av innehållet i samtliga länkar och sidor till vilka man hänvisar på denna hemsida. Detta gäller även för utifrån kommande bidrag och av författaren skapade gästböcker, diskussionsfora och mejlinglistor. När det gäller illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och framförallt skador som inträffat på grund av innehåll som presenterats på detta sätt ansvarar utgivaren av respektive sida till vilken man hänvisat och inte den som via länkar hänvisat till dessa.

3. Upphovsmanna- och logotypsrätt
Författaren har strävat efter att i samtliga publikationer respektera copyrighten i använd grafik, ljuddokument, videoklipp och texter eller att använda egen grafik, ljuddokument, videoklipp och texter och licensfri grafik, ljuddokument, videoklipp och texter. Samtliga använda - och i vissa fall genom tredje part levererade skyddade - varumärken används i enlighet med respektive registrerad ägares tillåtelse och instruktioner. Bara genom att ett varumärke nämns kan man inte dra slutsatsen att varumärket inte är skyddat! Det är endast författaren av materialet till dessa Internetsidor som förfogar över copyrighten härvidlag. Att använda sådan grafik, ljuddokument, videoklipp och texter i andra elektroniska sammanhang eller i trycksaker är förbjudet utan författarens uttryckliga tillstånd.

4. Dataskydd
Om det inom ramen för vårt internetutbud finns möjligheter att lämna personliga eller företagsbaserade data (e-postadresser, namn, adresser) så kommer dessa endast att lämnas ut sedan innehavaren till dessa uppgifter uttryckligen gett sitt tillstånd härtill. Användandet och betalning för samtliga tjänster som erbjuds skall - såvitt det är önskvärt och tekniskt möjligt - kunna ske utan att man anger personliga data. Detta kan således göras anonymt alt. under pseudonym. Fler tips och mer information om temat dataskydd finns på vår hemsida.

5. Ansvarsfriskrivning och dess rättsverkan
Denna friskrivning skall ses som en del av vårt Internetutbud som denna hemsida hänvisar till. Om delar eller enstaka formuleringar i detta textmaterial inte (längre) skulle motsvara gällande rättsläge kommer övriga delar av materialet, när det gäller innehåll och giltighet, inte att beröras av detta.